fractal@fractal.cz
+420 211 150 000 Po - Pá 8:00-18:00

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY ÚČASTI ORGANIZOVANÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH CESTÁCH CK FRACTAL s.r.o.

 

Úvodní ustanovení

FRACTAL s.r.o., cestovní kancelář, se sídlem Květná 2080/10, PSČ 130 00 Praha 3, IČO 63979578, DIČ CZ63979578 zajišťuje a poskytuje služby stravovací, ubytovací a dopravní, včetně doplňkových služeb. Organizuje standardní cesty a cesty na míru. Tyto podmínky platí pro všechny organizované cesty, pobyty a služby poskytované cestovní kanceláří FRACTAL s.r.o. Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář, u které služby nakupuje, je buď pořadatelem organizované cesty nebo provizním prodejcem jiné společnosti. Pokud je CK FRACTAL s.r.o. provizním prodejcem objednávaných služeb, sděluje tuto skutečnost zákazníkovi.

Vznik smluvních vztahů

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK FRACTAL s.r.o. vznikne:

a) sepsáním cestovní smlouvy na objednanou akci
b) závaznou objednávkou ze strany klienta/objednavatele
c) objednávkou prostřednictvím e-shopu SMARTTERMINAL na internetové adrese: https://www.smartterminal.cz

Obsah smlouvy se určuje dle písemné nabídky, dle potvrzené rezervace, dodatečnými nabídkami, těmito podmínkami a reklamačním řádem. Pořadatel vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření písemný doklad o smlouvě (potvrzení cesty), vč. dokladu o svém pojištění.

Cena organizované cesty a její úhrada

Cenová garance cestovní kanceláře FRACTAL s.r.o. – ceny organizovaných cest byly kalkulovány na základě měnových kurzů platných před 30 dny po vydání aktuálního ceníku. Cestovní kancelář FRACTAL s.r.o. disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny cestovních služeb, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % pokles kurzu české koruny vzhledem k aktuálním katalogovým cenám bez změny ceny organizované cesty. V případě, že by pokles kurzu koruny byl vyšší, bude cestovní kancelář FRACTAL s.r.o. nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků a vydat ceníky nové, kalkulovaných na základě nových kurzů. Nové ceny by se v tomto případě týkaly všech klientů, kteří zaplatili pouze zálohu, nikoliv však doplatek organizované cesty (cestovní služby) a pro nové rezervace. Klientům, kteří v době vyhlášení cenové úpravy na základě změny kurzů budou mít hrazenou plnou cenu služeb, garantujeme původně vypsanou cenu.

Ceny služeb a organizovaných cest jsou cenami sjednanými dohodou mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Ceny CK FRACTAL s.r.o. jsou uváděny včetně DPH, pokud není uvedeno jinak. Položky DPH jsou vyjádřeny po realizaci každé cesty dle jednotlivých sazeb. Zákazník hradí plnou částku cesty před jejich čerpáním. Zákazník objednané služby hradí před jejich čerpáním bankovním převodem nebo v hotovosti. V případě nedodržení výše uvedených platebních podmínek, má CK FRACTAL s.r.o. právo zrušit své závazky vůči zákazníkovi.

Změna ceny

V cestovní smlouvě lze dohodnout, že cestovní kancelář je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu cestovních služeb, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena cesty uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena během 21 dnů před zahájením cesty. Cenu cestovních služeb lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení ceny:

a) za dopravu včetně pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně organizované cesty
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny cesty v průměru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením cesty

Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději do 21 dní před zahájením cesty.

O těchto změnách ceny:

a) cestovní kancelář je povinna zákazníka neprodleně informovat
b) při zvýšení ceny služeb do 10% je zákazník povinen uhradit cenový rozdíl nejpozději v den odjezdu
c) přesáhne-li zvýšení 10% původní ceny má zákazník právo od uzavřené smlouvy písemně odstoupit, neučiní-li tak zákazník ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit zvýšenou cenu služeb objednané cesty

Letištní taxy

Letištní taxy leteckých společností nejsou zahrnuty v základní ceně organizovaných cest, tvoří však povinný poplatek k ceně letenek, které jsou součástí leteckých balíčků. V ceníku je vždy uváděna taxa platná ke dni vydání ceníku/potvrzení objednávky. Ceny letištních tax se mohou během roku měnit v závislosti na pohybu cen ropy a vývoje kurzu světových měn.

Výše této taxy je přesně stanovena v okamžiku vystavení letenky u jednotlivých leteckých společností. Vzhledem k pohybu těchto tax je CK FRACTAL oprávněna tuto taxu klientovi před odletem doúčtovat do její skutečné výše.

Práva a povinnosti zákazníků

Práva zákazníků:

a) vyžadovat poskytnutí objednaných a zaplacených služeb ve smluvním rozsahu a kvalitě
b) uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas, nejpozději však do 3 měsíců od skončení cesty nebo v případě, že se cesta neuskutečnila, ode dne, kdy měla být cesta ukončena podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká
c) Je-li uzavření cestovní smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, je lhůta podle předchozího odstavce zachována, i pokud tak zákazník učinil řádně a včas u zprostředkující cestovní kanceláře nebo cestovní agentury
d) být informován o případných změnách programu, rozsahu a ceny služeb, případně zrušení cesty nejpozději 7 dnů před zahájením akce
e) kdykoli před započetím akce odstoupit od smlouvy za předpokladu dodržení stornovacích podmínek
f) a další práva vyplývající z jednotlivých uzavřených smluv mezi CK FRACTAL s.r.o. a zákazníkem

Povinnost zákazníků:

a) zabezpečit si platné vízum (pokud je nutné) a platné cestovní doklady
b) poskytnout CK nezbytnou součinnost a nezbytné doklady, uzavřít s CK FRACTAL s.r.o. cestovní smlouvu
c) dostavit se včas na místa odjezdů a v průběhu cesty dbát pokynů pracovníka CK FRACTAL s.r.o.
d) v případě zrušení cesty a objednaných individuálních služeb uhradit smluvní pokutu
e) a další povinnosti vyplývající z jednotlivých uzavřených smluv mezi CK FRACTAL s.r.o. a zákazníkem

Práva a povinnosti cestovní kanceláře

Cestovní kancelář má právo:

a) z důvodů, které nemůže ovlivnit (politická situace, klimatické jevy/zemětřesení, sněhové kalamity/, změny u dodavatelů služeb, nedostatečný počet zákazníků / min. počet pro cesty autobusem 36 osob, pro letecké akce 10 osob, pokud není stanoveno jinak) cestu zrušit, změnit termín jeho konání, cenu, program, apod., bez pokuty vůči zákazníkovi
b) v případě závažného porušení právních předpisů ČR nebo navštíveného státu, příp. při závažném narušování programu nebo průběhu cesty zákazníkem, vykázat prostřednictvím svého zástupce tohoto zákazníka z cesty bez nároku na náhradu nevyužitých služeb
c) neposkytnout finanční náhradu, pokud zákazník z vlastní viny služby nečerpá
d) a další práva vyplývající z jednotlivých uzavřených smluv mezi CK FRACTAL s.r.o. a zákazníkem

Povinnosti cestovní kanceláře:

a) předat zákazníkovi základní doklady o cestě (službě)
b) vystavit voucher/poukaz s uvedenými zaplacenými službami
c) poskytnout pokyny pro cestu, nejpozději do 7 dnů před konáním cesty (čas odjezdu a příjezdu, program, druh dopravy a ubytování, potřebné cestovní doklady, způsob a rozsah stravování)
d) v písemné formě informovat zákazníka o případných změnách programu, rozsahu služeb a ceny služby
e) uvést jméno, adresu a telefonní číslo osoby, na kterou se zákazník v nesnázích v průběhu akce může obrátit s žádostí o pomoc
f) informovat o možnosti uzavřít pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně služby
g) řádně a kvalitně poskytnout v průběhu cesty sjednané služby ve voucheru/poukazu uvedené
h) poskytnout adekvátní náhradu, resp. finančně záležitost uzavřít do 30 dnů po skončení cesty v případě, že sjednané služby nelze čerpat
i) a další povinnosti vyplývající z jednotlivých uzavřených smluv mezi CK FRACTAL s.r.o. a zákazníkem

Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení cesty

 

Změna podmínek smlouvy

Je-li cestovní kancelář nucena z objektivních důvodů před zahájením akce změnit podmínky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny akce, musí být v návrhu nová cena uvedena.

Navrhne-li cestovní kancelář změnu cestovní smlouvy má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené cestovní kanceláří, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní smlouvy zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí.

Zpoždění

CK FRACTAL s.r.o. neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě z důvodů přetížení vzdušných koridorů. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů, apod. brát v úvahu možnost výrazného zpoždění. CK FRACTAL s.r.o. neručí za škody, které mohou cestujícím vzniknout v důsledku zpoždění. V případě zpoždění nevzniká cestujícím právo na odstoupení od smlouvy.

Změny časového harmonogramu

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí, počasí a další okolnosti, které CK FRACTAL nemohla ovlivnit ani předvídat). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny služby ani na odstoupení od smlouvy. U poznávacích cest upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

Zrušení cesty/služby cestovní kanceláří FRACTAL s.r.o.

Zruší-li cestovní kancelář cestu ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny cesty. Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Cestovní kancelář se může zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit pokutu tehdy, prokáže-li, že ke zrušení cesty došlo a realizace cesty byla podmíněna minimálním počtem zákazníků nebo v důsledku neodvratitelné události, které nemohla cestovní kancelář zabránit.

Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuta

Není-li důvodem odstoupení zákazníka porušení povinností cestovní kanceláře stanovené cestovní smlouvou nebo odstoupí-li cestovní kancelář od cestovní smlouvy před zahájením cesty z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři smluvní odstupné a cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny akce podle zrušené cestovní smlouvy.

K odstoupení od účasti na cestě je vždy třeba písemné oznámení (doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo písemným záznamem mezi cestovní kanceláří a zákazníkem). Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí této písemnosti cestovní kanceláří. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu změny důležitých podmínek dohody ze strany cestovní kanceláře, či z jiného důvodu než je zavinění ze strany zákazníka, má právo požadovat, aby mu cestovní kancelář na základě nové cestovní smlouvy poskytla novou cestu nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li cestovní kancelář takovou cestu nabídnout. Je-li cena nových cestovních služeb nižší, je cestovní kancelář povinna tento rozdíl bez zbytečného odkladu vrátit. Zákazník má právo kdykoliv od objednání cestovních služeb svoji účast/cestu zrušit a je povinen zaplatit smluvní pokutu. V každém případě storna se jako manipulační poplatek účtuje částka 2000,- Kč/osoba +21% DPH.

Dále je zákazník povinen zaplatit odstupné ve výši: 25 % ceny akce/služby v případě že zákazník odstoupí od smlouvy v době od 30. do 19. pracovního dne před datem odjezdu/čerpání služeb. 75 % ceny akce/služby v případě že zákazník odstoupí od smlouvy v době od 18. do 11. pracovního dne před datem odjezdu/čerpání služby. 90 % ceny akce/služby v případě že zákazník odstoupí od smlouvy v době od 10. do 6. pracovního dne před datem odjezdu akce/čerpání služeb. 100% ceny akce/služby v případě že zákazník odstoupí od smlouvy v době od 5. do 1. pracovního dne před datem odjezdu/čerpání služeb.

Reklamace, odpovědnost za škodu

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytovaných služeb je nižší, než bylo předem potvrzeno v cestovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky na reklamaci musí zákazník uplatnit u CK FRACTAL s.r.o. nebo u zprostředkující cestovní kanceláře nebo agentury bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, kdy byly služby ukončeny, nebo měly být ukončeny. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy měla být cesta ukončena, jinak právo na reklamaci zaniká. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se event. škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Je nanejvýš vhodné, aby zákazník veškeré svoje výhrady sdělil okamžitě v místě jejich zjištění průvodci – doprovodu od CK FRACTAL s.r.o., případně vedoucímu provozovny nebo jinému odpovědnému pracovníku tak, aby mohla být uskutečněna okamžitá náprava na místě a hrozící škoda tak byla odvrácena nebo minimalizována. O reklamaci bude namístě sepsán reklamační protokol. Neposkytne-li zákazník dostatečnou součinnost při nápravě a odvracení škody, nebo neoznámí-li vady plnění a hrozící škodu namístě, může být jeho případný nárok z reklamace přiměřeně snížen nebo dokonce odmítnut, zejména tehdy, bude-li možné vady plnění okamžitě odstranit.

Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Cestovní kancelář neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK FRACTAL s.r.o. nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy o organizované cestě, hradí pořadatel škodu jen do výše tohoto omezení, ujedná-li to ve smlouvě. To neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou.

Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním organizované cesty nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

Povinné pojištění

Cestovní kancelář FRACTAL s.r.o. je povinna po celou dobu své účinnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu (tato smlouva je uzavřena u ERV Evropské pojišťovny a.s. Křižíkova 237/36a, CZ – 186 00  Praha 8) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky pokud je tato doprava součástí
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu cestovních služeb v případě, že se cesta neuskutečnila
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou cesty a cenou částečně poskytnutých služeb v případě, že se cesta uskuteční jen z části

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

 

Pojištění

Účastníci organizovaných skupinových cest jsou pojištěni u ERV Evropské pojišťovny a.s., která zahrnuje léčebné výlohy, úraz, pojištění zavazadel a odpovědnost za škody. Individuální cesty nejsou pojištěny, cestovní kancelář nabízí pojištění výloh a ostatních rizik v zahraničí jako fakultativní službu. Cestovní kancelář je zmocněna smlouvou o obchodním zastoupení pojišťovny prodávat pojištění pouze na území České republiky. Likvidace pojistných případů provádí pojištěný klient přímo s likvidačním  oddělením pojišťovny.

Výše uvedené podmínky jsou uloženy u ERV Evropské pojišťovny a.s.

Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby mé osobní údaje včetně rodného čísla uvedené v kupní smlouvě, objednávce či elektronické objednávce zpracovávala cestovní kancelář FRACTAL s.r.o., se sídlem Květná 2080/10, 130 00 Praha 3, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas uděluji až do doby jeho písemného odvolání. Poskytované údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům cestovní kanceláře FRACTAL s.r.o., a dále osobám které jsou oprávněny služby poskytované cestovní kanceláří FRACTAL s.r.o. nabízet a poskytovat.

Obecná informační povinnost pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, dle§ 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Za cestovní kancelář FRACTAL, s.r.o.

Ing. Jarmila Bergerová, MBA, ředitelka cestovní kanceláře.

Všeobecné prodejní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách cestovní kanceláře FRACTAL s.r.o., současně jsou přílohou smlouvy či potvrzení objednávky.

Internetové stránky: http://www.fractal.cz, www.smartterminal.cz